กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางจิตตราพร ศรีศักดิ์อุดมชัย
ครู คศ.2

นางจิราภรณ์ ทองประดิษฐ์
ครู คศ.2

นางวันทนีย์ ใจมณี
ครู คศ.2