กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นางรุ่งทิวา ภัทรพาณิชย์กุล
ครู คศ.3

นางสาวปนัดดา กันทาหอม
ครู คศ.2

นางสาวปวริศา อรัญญภูมิ
ครู คศ.1

นางสาวรัตติกาล สุติราช
พนักงานราชการ