กลุ่มสาระฯศิลปะ

นายศรัณย์รัชต์ ปันติสวัสดิ์
ครู คศ.2

นายอัครัช สิปปนันท์
ครู คศ.2

นายทองคำ สมแก้ว