กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายวิเชียร อุตะภา
ครู คศ.2

นายวรเกียรติ จันทร์ศรี
ครู คศ.2

นางสาววันทนีย์ อินตาจักร
ครูจ้างสอน

นายศุภศิลป์ อินตาวงษ์
ครูจ้างสอน