กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางรัตติกาล คงประหยัด
ครู คศ.3

นายวิทวัส เจริญศรีพร
ครู คศ.2