กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางรัตติกาล คงประหยัด
ครู คศ.2

นายวิทวัส เจริญศรีพร
ครู คศ.2