กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางสุกัลยา วงศ์บุญ
ครู คศ.3

นางน้ำผึ้ง วงศ์สุพรรณ
ครู คศ.2

นางสาวกาญจนา เขียวเทพ
ครูจ้างสอน

นางสาวขนิษฐา วงศ์อ้าย
ครูจ้างสอน