กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางสุกัลยา วงศ์บุญ
ครู คศ.3

นางน้ำผึ้ง วงศ์สุพรรณ
ครู คศ.2

นำงศุมำรินท์ ไชยประโคม
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/3