กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางเขมรักษ์ กุมารสิทธิ์
ครู คศ.3

นางสุพร นิลประยูร
ครู คศ.3

นางอาภรณ์ จิตต์มาลา
ครู คศ.3

นางทัตพร คำยืน
ครู คศ.3