ปฐมวัย

นางสุรีย์พร สิงห์แก้ว
ครู คศ.3

นางจินตนา ใจมะโน
ครู คศ.3

นางสาวยุุพา ธรรมขันธ์
ครู คศ.2

นายสมพงษ์ จินดาวงศ์
ครู คศ.2

นางสาวอทิตา อินต๊ะชมภู
พนักงานราชการ

นางนิตยา อมรใฝ่ประยูร
พี่เลี้ยงเด็ก

น.ส.วลัยลักษณ์ โอภาสงวน
พี่เลี้ยงเด็ก

นางสาวกานดา ปกรณ์พงศ์กุศล
ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ

นางชุติมา นวลแหยม
พี่เลี้ยงเด็ก

นางสาวสุภาพร วรวรรณถาวร
พี่เลี้ยงเด็ก
ครูประจำชั้น อนุบาล 1/2

นางสาวสุพรรษา ไพรธิติ
พี่เลี้ยงเด็ก

นางสาวอัจฉราพรรณ เฮือนเตื้อ
พี่เลี้ยงเด็ก