บุคลากรในโรงเรียน

นางสาวกมลธร เข็มเพ็ชร
เจ้าหน้าที่ธุรการ

นายเลิศวิทยะพันธ์ ชัยยา
นักศึกษาฝึกสอน