บุคลากรในโรงเรียน

นางสาวกมลธร เข็มเพ็ชร
เจ้าหน้าที่ธุรการ

นางสาวยุพิน ถาวรธิติสันติ
บรรณารักษ์