ครูมัธยมศึกษาตอนต้น

นางทัตพร คำยืน
ครู คศ.3

นายวิทวัส เจริญศรีพร
ครู คศ.2

นายศรัณย์รัชต์ ปันติสวัสดิ์
ครู คศ.2

นางจิตตราพร ศรีศักดิ์อุดมชัย
ครู คศ.2

นางจีรภา แก้ววงค์
ครู คศ.2

นางสาวขนิษฐา วงศ์อ้าย
ครูจ้างสอน