ครูประถมศึกษาปีที่ 5

นางอินทิรา ธนรัตน์พิศาล
ครู คศ.3

นางวันทนีย์ ใจมณี
ครู คศ.2

นางน้ำผึ้ง วงศ์สุพรรณ
ครู คศ.2