ครูประถมศึกษาปีที่ 4

นางสาวลัดดา ชัยชนะ
ครู คศ.3

นางฐิติพร ไหวดี
ครู คศ.2

น.ส.กาญจนา เขียวเทพ