ครูประถมศึกษาปีที่ 4

นางสาวลัดดา ชัยชนะ
ครู คศ.3

นางฐิติพร ไหวดี
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/1

นางศุมารินทร์ ไชยประโคม
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/3