ครูประถมศึกษาปีที่ 3

นางอาภรณ์ จิตต์มาลา
ครู คศ.3

นายถวัลย์ โกมลนาถศิริ
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/3

นางสาวศิริรัตน์ สุภา
พนักงานราชการ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/2