ครูประถมศึกษาปีที่ 2

นางสุพร นิลประยูร
ครู คศ.3

นางศิรินทร์ ตาคำวัน
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/3

นางสาวเดือนเพ็ญ สุเนตรปิยฉัตร
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/1

นางสาวยุพิน ถาวรธิติสันติ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/4