ครูประถมศึกษาปีที่ 1

นางสาวเกษฎา เขียวมณี
ครู คศ.3

นางบุปผา แสนวิชัย
ครู คศ.3

นางวราภรณ์ มารดาสกุล
ครู คศ.3

นางสาวคัคนางค์ สิทธิวัง
ครู คศ.2

นางสายรุ้ง กันใจ
ครู คศ.3