ข่าวประชาสัมพันธ์
การอนุญาติให้บุคคลภายนอกมาจัดจำหน่ายสินค้าและการละเล่นเนื่องในประเพณีออกหว่า
ประกาศโรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคาร
เรื่อง  การอนุญาตให้บุคคลภายนอกเข้ามาจัดจำหน่ายสินค้าและการละเล่น 
เนื่องในงานประเพณีออกหว่า(ออกพรรษา)  อำเภอแม่สะเรียง  ประจำปี 2561
------------------
                   เพื่อให้การอนุญาตให้บุคคลภายนอกเจ้ามาจัดจำหน่ายสินค้าและการละเล่น  ในงานประเพณีออกหว่า(ออกพรรษา) อำเภอแม่สะเรียงในบริเวณโรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคาร  เป็นไปด้วยความเรียบร้อย  โปร่งใส  บริสุทธิ์  และยุติธรรม
                   อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 39(6) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546  และที่แก้ไขเพิ่มเติม  โรงเรียนจึงได้ประกาศอนุญาตให้บุคคลภายนอกเข้ามาจัดจำหน่ายสินค้าและการละเล่น  เนื่องในงานประเพณีออหว่า(ออกพรรษา)  อำเภอแม่สะเรียง  ประจำปี 2561  ดังนี้
  1. ผู้สนใจยื่นแบบขออนุญาตใช้อาคารสถานที่ของสถานศึกษา  ตั้งแต่วันประกาศจนถึงวันที่  5  ตุลาคม  2561  ในวันและเวลาราชการ  ณ  ห้องธุรการ  อาคารเอื้อมวัลลภ  พร้อมแนบหลักฐานสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน  สำเนาทะเบียนบ้าน(ที่อยู่ปัจจุบัน) อย่างละ 1 ชุด  ให้รับรองสำเนาทุกแผ่น
  2. ผู้ขอใช้สถานที่จะต้องแจ้งรายการ/กิจกรรมที่จะจัดจำหน่ายสินค้าและการละเล่นในขณะที่ใช้สถานที่(ซึ่งไม่ขัดกับ ข้อ 5 แห่งระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ  ว่าด้วยการใช้อาคารสถานที่ของสถานศึกษา พ.ศ.2539  หากมีการฝ่าฝืน  โรงเรียนจะยกเลิกการอนุญาตให้ใช้อาคารสถานที่โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ผู้ขอใช้ล่วงหน้า)
  3. โรงเรียนจะอนุญาตให้ใช้บริเวณ  อาคารสถานที่ของโรงเรียนเท่านั้น  ผู้ขอใช้สถานที่จะต้องแสดงหลักฐานการได้รับอนุญาตในเรื่องต่างๆจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  เพื่อใช้สำหรับการตรวจสอบ
  4. ผู้ขอใช้สถานที่ต้องยินยอมชำระค่าบำรุง  ดังต่อไปนี้
4.1  ค่าสาธารณูปโภค  ตามความสิ้นเปลืองและจ่ายจริง
4.2 ค่าบำรุงอาคารสถานที่
4.3 ค่าเก็บขยะมูลฝอย  ถุงขยะเทศบาล  ค่าขนส่งขยะ
4.4 ค่าตอบแทนคนงานภารโรง
4.5 ค่าใช้จ่ายอื่นๆ(ถ้ามี)
  1. โรงเรียนจะประกาศรายชื่อผู้ได้รับอนุญาตให้ใช้สถานที่  ในวันที่  5  ตุลาคม  2561    เวลา 16.00 น.

โพสเมื่อ : 02 ต.ค. 2561,00:00   อ่าน 196 ครั้ง