ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลนักเรียน
จำนวนนักเรียน ปีการศึกษา 2560  10 พ.ย. 60   
ชั้น ชาย หญิง รวม        
อนุบาลปีที่ 1/1 10 13 23        
อนุบาลปีที่ 1/2 8 14 22   รวมนักเรียนชั้น อ.1 - อ.3
รวม อ.1  18 27 45   ชาย หญิง รวม
อนุบาลปีที่ 2 19 12 31   55 54 109
อนุบาลปีที่ 3 18 15 33        
รวม อนุบาล ทั้งหมด  55 54 109        
ประถมศึกษาปีที่ 1/1 17 14 31   รวมนักเรียนชั้น ป.1 - ป.3
ประถมศึกษาปีที่ 1/2 17 14 31   ชาย หญิง รวม
ประถมศึกษาปีที่ 1/3 17 13 30   144 140 284
รวม ป.1  51 41 92        
ประถมศึกษาปีที่ 2/1 17 15 32   รวมนักเรียนชั้น ป.4 - ป.6
ประถมศึกษาปีที่ 2/2 17 14 31   ชาย หญิง รวม
ประถมศึกษาปีที่ 2/3 16 15 31   128 116 244
รวม ป.2  50 44 94        
ประถมศึกษาปีที่ 3/1 13 19 32        
ประถมศึกษาปีที่ 3/2 15 18 33   รวมนักเรียนชั้น อนุบาล - ป.6
ประถมศึกษาปีที่ 3/3 15 18 33   ชาย หญิง รวม
รวม  ป.3  43 55 98   327 310 637
ประถมศึกษาปีที่ 4/1 15 13 28        
ประถมศึกษาปีที่ 4/2 16 13 29        
ประถมศึกษาปีที่ 4/3 15 13 28   รวมนักเรียนชั้น ป.1 - ป.6
รวม  ป.4  46 39 85   ชาย หญิง รวม
ประถมศึกษาปีที่ 5/1 15 14 29   272 256 528
ประถมศึกษาปีที่ 5/2 18 11 29        
ประถมศึกษาปีที่ 5/3 15 13 28        
รวม ป.5  48 38 86        
ประถมศึกษาปีที่ 6/1 13 12 25   รวมนักเรียนชั้น ม.1 - ม.3
ประถมศึกษาปีที่ 6/2 10 13 23   ชาย หญิง รวม
ประถมศึกษาปีที่ 6/3 11 14 25   38 23 61
รวม ป.6  34 39 73        
มัธยมศึกษาปีที่ 1 17 3 20        
รวม ม.1  17 3 20        
มัธยมศึกษาปีที่ 2 9 13 22        
รวม ม.2  9 13 22        
มัธยมศึกษาปีที่ 3 12 7 19        
รวม ม.3  12 7 19        
รวมทั้งสิ้น 365 333 698