พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ  (MISSION)
1.  พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
2.  ส่งเสริม สนับสนุนการศึกษาต่อ การฝึกงาน หรือการทำงานของผู้เรียน
3.  ส่งเสริม สนับสนุน การอนุรักษ์และสืบสาน วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
4.  ส่งเสริม สนับสนุนการนำสื่อเทคโนโลยี ภูมิปัญญาท้องถิ่น แหล่งเรียนรู้และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มาใช้ในการจัดการเรียนการสอน
5.  ส่งเสริมสนับสนุนให้ครูและบุคลากรได้รับการพัฒนาให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ
6.  เพิ่มประสิทธิภาพระบบการบริหารจัดการโรงเรียน
7.  พัฒนาสิ่งแวดล้อมให้เอื้อต่อการจัดการศึกษา
8.  ระดมสรรพกำลังจากทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
 
เป้าประสงค์ (GOAL)
1.  ผู้เรียนมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
2.  ผู้เรียนมีความพร้อมในการศึกษาต่อ การฝึกงาน หรือการทำงาน
3.  ผู้เรียนและชุมชนเห็นคุณค่าและร่วมสืบสาน วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และปฏิบัติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
4.  สถานศึกษามีสื่อนวัตกรรม เทคโนโลยีทันสมัยมาใช้ในการจัดการเรียนการสอน
5.  ครูมีศักยภาพ สมรรถนะและทักษะตามมาตรฐานวิชาชีพ
6.  สถานศึกษามีความเข้มแข็งและบริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ
7.  สถานศึกษามีบรรยากาศน่าดู น่าอยู่ น่าเรียน
8.  สถานศึกษาได้รับการสนับสนุนทรัพยากรและได้รับความเชื่อถือศรัทธาเพิ่มขึ้น