วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา

 

วิสัยทัศน์ (VISION)

โรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคาร เป็นโรงเรียน มีคุณภาพ
เรียนรู้วิถีชุมชน บนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง


ปรัชญาของโรงเรียน

ทนฺโต  เสฎฺโฐมนุสเสสุ
หมายถึง
ผู้ฝึกตนดีแล้ว  เป็นผู้ประเสริฐในหมู่มนุษย์


สีประจำโรงเรียน
ฟ้า – ขาว