ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน

            โรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคาร  ตั้งอยู่ถนนวัยศึกษา หมู่ที่ 2 ตำบลแม่สะเรียง อำเภอแม่สะเรียงจังหวัดแม่ฮ่องสอน เดิมเนื้อที่ 11 ไร่ 2 งาน 90 ตารางวา ปัจจุบันมีพื้นที่ 9 ไร่ 3 งาน 30 ตารางวา เนื่องจากทางสำนักงานการประถมศึกษาอำเภอแม่สะเรียงได้ขอใช้พื้นที่อาคารเรียน เพื่อตั้งเป็นสำนักงานการประถมศึกษาอำเภอ จำนวน 1 ไร่ 3 งาน โรงเรียนนี้ตั้งขึ้นราว พ.ศ.2450 สมัยขุนชำนาญ ชนานุรักษ์ (สวัสดิ์  ชลัย) เป็นนายอำเภอแม่สะเรียง และมีขุนสุวรรณ  สิงหราช (พัฒน์  สิงหราช)  เป็นครูใหญ่ สถานศึกษาเริ่มแรกใช้ศาลาวัดกิตติวงศ์ (เดิมชื่อวัดสบหาร) เป็นสถานที่เรียน

          พ.ศ.2472 สมเด็จเจ้าฟ้าบริพัตรสุขุมพันธ์ กรมพระนครสวรรค์วรพินิต ได้เสด็จตรวจราชการในจังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้ทรงประชุมพ่อค้าประชาชน ขอความร่วมมือช่วยเหลือสร้างโรงเรียนในอำเภอแม่สะเรียงและได้ทรงพระราชทานนามของโรงเรียนไว้คือ
                   โรงเรียนชายชื่อ โรงเรียนประชาบาลตำบลแม่สะเรียง “บริพัตรศึกษา”
                   โรงเรียนหญิงชื่อ  โรงเรียนสตรี “สุขุมพันธ์วิทยา”
          พ.ศ.2473 สมัยอำมาตย์ตรีหลวงประสานสุขประชา (เริ่ม เริ่มก่อสกุล)เป็นนายอำเภอแม่สะเรียงได้ร่วมมือกับนายจำรัส ศุภจินต์ ศึกษาธิการอำเภอ ได้ดำเนินการติดต่อกับพ่อค้าประชาชนร่วมบริจาคเป็นเงิน 8,160 รูปี ส่วนโรงเรียนสตรีสุขุมพันธ์วิทยา นางบุญพิน ทองสวัสดิ์กับนายชันไช้ ทองสวัสดิ์ ได้บริจาคเงินสร้างให้คิดเป็นเงิน 4,400 รูปี
          พ.ศ.2481 หลวงสินธุ สงครามชัย รัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการได้มาตรวจราชการที่อำเภอแม่สะเรียงได้เปลี่ยนชื่อโรงเรียนทั้งสองใหม่ดังนี้ โรงเรียนประชาบาลตำบลแม่สะเรียง “บริพัตรศึกษา” เปลี่ยนชื่อเป็นโรงเรียนประชาบาลตำบลแม่สะเรียง (สามัคคีวิทยา) และโรงเรียนสตรีสุขุมพันธ์วิทยา เปลี่ยนชื่อเป็นโรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคาร ทั้งนี้เพื่อเป็นอนุสรณ์แก่ผู้บริจาค
          พ.ศ.2495 ทางราชการเปลี่ยนแปลงแก้ไขชื่อของโรงเรียนทั่วประเทศ โดยตัดคำว่าประชาบาลออก ดังนั้นชื่อโรงเรียนจึงเปลี่ยนแปลงเป็นดังนี้
          โรงเรียนชายชื่อ “โรงเรียนสามัคคีวิทยาคาร” โรงเรียนหญิงชื่อ “โรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคาร”
          พ.ศ.2499 ได้รวมโรงเรียนทั้งสองเป็นโรงเรียนแบบสหวิทยาและให้ชื่อว่าโรงเรียน
ทองสวัสดิ์วิทยาคาร  โดยมีนายปัญญา  ไหวดี เป็นครูใหญ่
          ปี 2550 ได้รับบริจาคงบประมาณจากผู้ปกครองนักเรียน จำนวน 170,000 บาท  และจากผู้อำนวยการอุไร  ศรีธวัช  ณ อยุธยา  (ทองสวัสดิ์)  จำนวน 100,000  บาท  ให้ดำเนินการปรับปรุงอาคารเรียนแบ  ป.1ฉ (ใต้ถุนต่ำ) ให้ยกพื้นสูงขึ้นเพื่อต่อเติมเป็นห้องชั้นล่างเรียนอีก 4 ห้องเรียน
ปี 2556 โรงเรียนได้ทำการเปิดสอนชั้นอนุบาลปีที่ 1 – 2 ตั้งชื่อว่าโรงเรียนสาธิตอนุบาลทองสวัสดิ์
ปัจจุบัน  นายจำลอง  ศรีสวัสดิ์  เป็นผู้อำนวยการโรงเรียน โรงเรียนเปิดสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาล ถึง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนนั้น ทางโรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคาร ได้จัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยยึดผู้เรียนเป็นสำคัญ  โดยให้ผู้เรียนมีโอกาสศึกษาหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้ทั้งในโรงเรียนและชุมชน โดยการศึกษาทดลองและปฏิบัติจริง เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้เป็นบุคคลที่มีศักยภาพอย่างแท้จริง