ติดต่อเรา
โรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคาร
  ตำบลแม่สะเรียง  อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน 58110
เบอร์โทรศัพท์ 053681525
Email : wittawat1976@gmail.com


กรอกแบบฟอร์ม
ติดต่อเรื่อง :
รายละเอียด :
ชื่อ :
อีเมล์ :
เบอร์โทร :
กรอกรหัส :
แผนที่โรงเรียน
<iframe src="https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m14!1m8!1m3!1d947.7841488460538!2d97.93117403491823!3d18.157620470365917!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x0%3A0xa2964166ca0b88ba!2z4LmC4Lij4LiH4LmA4Lij4Li14Lii4LiZ4LiX4Lit4LiH4Liq4Lin4Lix4Liq4LiU4Li04LmM4Lin4Li04LiX4Lii4Liy4LiE4Liy4Lij!5e0!3m2!1sth!2sth!4v1510988443905" width="600" height="450" frameborder="0" style="border:0" allowfullscreen></iframe>